„Ha új, boldog Magyarországot akartok fölépíteni, térjetek vissza gyökereitekhez, ezer éves kultúrátoknak ahhoz a csodás örökségéhez, amelynek világában egyet jelentett, kereszténynek, magyarnak és európainak lenni."

/II. János Pál pápa/

Közi Horváth József Népfőiskola Agyagosszergény

Könyv Apor Vilmos püspökről - A Kisalföld cikke
A Mária Rádió Szalai Viktor alapítóval készített interjút a "Mária út" című műsorába
Veszprémbe érkezett "Az én templomom" vándorkiállítás
Mindszenty, Apor és Czupy kiadványok jelentek meg a Közi Horváth József Népfőiskola gondozásában
Különös hely a templom – Mórahalmon járt „Az én templomom” vándorkiállítás
Isten kezében - A Duna TV beszámolója az altöttingi zarándoklatról
IKM - Összetartozunk
Közi Horváth József közéleti és papi szolgálata az emigrációban - ösztöndíj pályázat
IKM - Carpe diem
Újra átélt élmények - A Kisalföld cikke
Interjú Szalai Viktor alapítóval a Karc FM Asztal Körül című műsorában
Egy este az otthoniakkal - Csapó Károly: Szeressék a falujukat!
Ifjúsági Közösségi Műhely alakult Agyagosszergényben
Emlékzarándoklat Altöttingbe
"Emlékek a táborokból" könyvajánló a Keresztény Életben
Interjú Szalai Viktor alapítóval a Sopron Tv Mozaik című műsorában
A Gulag-ra hurcolt egyházi személyekre emlékeztek a Közi Horváth József Népfőiskolán
Egyeken járt „Az én templomom” vándorkiállítás
Páli Szent Vincés sikerek az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyen
Az öt éves agyagosszergény Közi Horváth József Népfőiskoláról - Az interjú megjelent a SZÍN folyóirat 2016. decemberi számában.
A Közi Horváth Józsaef Népfőiskola közhasznúsági jelentése - 2016

A Mária Rádió Szalai Viktor alapítóval készített interjút a "Mária út" című műsorába


Veszprémbe érkezett "Az én templomom" vándorkiállítás

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán 2017. november 17-től december 1-ig voltak kiállítva a gyermekrajzok. „Az én templomom” Vándorkiállítás volt a nyitórendezvénye a Főiskola szakmai napjának, amely 2017. november 21-én került megrendezésre. A Szakmai napot a Szociális Munka Szak szervezi minden évben Szent Erzsébet napjához közel. Ebben az évben a téma: Ifjúságsegítés értékközvetítéssel. A rendezvényre közel 60 fő érkezett. Jelen voltak a Főiskola nappali és levelező tagozatos hallgatói, a Szeminárium teológus hallgatói, Veszprém város szociális intézményeinek szakemberei, védőnők. A Főiskola rektora, oktatói. Nemcsak Veszprémből voltak résztvevők, hanem a megye különböző városaiból, főleg gyermekjóléti szolgálatok munkatársai.
Amikor a szakmai nap programját terveztük mindenképpen szerettünk volna kiállítást is szervezni, de még nem tudtuk, hogy pontosan kit is kellene felkérnünk és ekkor érkezett a Népfőiskola Vándorkiállítása lehetőségként.
Csodálatosan illeszkedett a kiállítás tematikája a tervezett programunkhoz, amely a fiatalok számára szervezett önismereti, személyiségfejlesztő, keresztény értékeket közvetítő, közösségépítő programokból állt össze. A szép rajzokban sokan gyönyörködhettek ebben a két hétben.
Az alábbiakban szó szerint idézzük a kiállítás megnyitóján elhangzott beszédet.

„Az én templomom” Vándorkiállítás megnyitója
dr. Takáts István érseki kancellár
ünnepi köszöntője
Örömmel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, a kiállításmegnyitóra érkezetteket és a szakmai napon résztvevőket, előadókat, vendégeket.
Az Én templomom kiállítás megnyitása lesz az én feladatom most. Három gondolatot szeretnék röviden mondani. Az első, hogy az Újszövetség taglal egy meglepőbb jelenetet, ami az atyáknak is mindig fejtörést okoz, amikor erről prédikálnak. Ez a Kufárok kiűzése a templomból. Jézus, aki a szeretetet hirdeti, és aki mindenkiben a jót keresi, ostort fon, és azzal űzi ki a kereskedőket, a pénzváltók asztalait felforgatja, és nem látjuk így Jézust más jelenetben, tehát valószínű, hogy nagyon komoly oka van annak, hogy ő ezt megteszi. Vajon mi lehet ez az ok, ami miatt a szeretet parancsánál előrevalóbb, vagy a szeretet parancsa szerint a szent harag következik Jézus részéről? Valószínűleg az, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy Istennek fönntartott terület, ahol az ember párbeszédben van Istennel, s ha ezt a területet a praktikum kapcsán elözönli állatbőgés, pénzcsörgés, profán dolog, akkor az ember a legfőbb értékét adja föl.
Ha nincs az életében egy megszentelt terület, ahol ez a párbeszéd lezajlik, akkor az ember a legnagyobb egységét mulasztja el. Jézus ezért sokszor értünk harcol, velünk és ellenünk, a rossz szokásainkkal szemben. A templom, tehát egy Istennek fönntartott hely, a párbeszéd színhelye, ahol az ember mindig érzi az égi gyökereit is, és hogy ha ezt valami okból föladja, akkor a legnagyobb esélyét adja föl, akkor végleg bezárul ebbe a valóságba.
Talán ezért is fontos ezeket a képeket látni, és látni a templomokat a gyerekek rajzain keresztül, mert talán pont ezek a színes, vagy szépen megkomponált rajzok mutatják azt, hogy kell, hogy az életünkben legyen egy megszentelt terület, mert hogy ha mindent profanizálunk az életünkben akkor,nem lesz miért élni, nem lesz miért érdemes élni, ha nincsen szent területe az életünknek, a profán lesz az élet maga. Profán lesz a születés, a halál, profán lesz a szerelem, profán lesz minden, ami az ember életében a megszentelt területhez tartozna, akkor szürke lesz az életünk, akkor mindent a gúny, az irónia fog elözönleni és nem lesz olyan terület, ami valahol az embert fölemelje. Nem véletlen, hogy a szentmisén a templomban halljuk ezt a meghívást, hogy Emeljük fel a szívünket! Ezek a rajzok is arra hívnak, hogy legyen alkalom, legyen helye az életünkben annak, hogy a szívünket fölemeljük.
Azt mondtam, hogy egy olyan világban élünk, ami szívesen, néha az értelmiségi létnek is egy sajátja, hogy szívesen relativizál mindent és profanizál mindent, gúny tárgyává teszi azt, ami szent lehet. Nem csak arra gondol az ember, amikor elmegy Belgiumba és templomokban már kávézókat talál, vagy könyvtárakat, vagy diszkókat, hanem akkor is, amikor az ember a saját szívére gondol, hiszen tudjuk, azt is ismerjük, hogy az ember a Szentlélek temploma. Nem csak egy külső megszentelt terület van, ahol az ember párbeszédben lehet Istennel, hanem a szívében is, maga az ember is lehet templom, ahol ez a párbeszéd zajlódhat. Amikor Krisztus kiűzi a kufárokat és szeretné, hogy legyen egy fönntartott hely az Istennek, ennek a párbeszédnek, akkor arra kell gondolnunk, hogy ez nem csak térben történt, hanem itt a szívünkben is meg kell, hogy történjen, hogy ott is legyen egy Istennek fönntartott megszentelt hely, ahol az ember párbeszédben lehet Istennel.
Amikor ezeket a képeket nézzük, akkor arra is gondoljunk, hogy nem csak a környezetünkben van olyan hely, hogy ahova belépve az embert megérinti valami, hogy itt Ég és a Föld összeér, hogy itt Isteni és emberi párbeszéde van, itt valami megszentelt területre érkezett, hanem arra is jó lenne gondolni, hogy itt a szívünkben is kellene, hogy legyen egy Istennek fönntartott hely.
Nekem mindig nagy tanulság volt Assisi Szent Ferenctől a Naphimnuszt olvasni, ugye ahol Nap fivér, Hold nővér, Tűz öcsénk, Víz húgunk az egész teremtett világot megszólítja és keblére öleli. Amikor én ezt elolvastam, azt hittem, hogy biztos Assisi Szent Ferenc ezt akkor írta, amikor szerelmes volt. Akkor kerek a világ, akkor öleli az ember az egész világot a keblére és, hát akkor van meg mindennek a helye, mindent akkor lát ilyen meseszerű szépnek. Nagy meglepetés volt nekem, amikor utána olvastam és kiderült, hogy ezt Szent Ferenc haldokolva írta, nagy fájdalmai voltak, félig megvakult, követői nagy része elhagyta őt, magányos volt és akkor írta ezt meg. Valószínűleg csak úgy tudta ő ezt megírni, hogy szívében mindig volt egy Istennek fönntartott terület, komolyan vette, hogy legyünk mi a Szentlélek temploma, ahol ez a párbeszéd soha nem ért véget. Tudta, hogy körülötte a világnak lehet olyan fordulata, ami fájdalmat hoz, kétségbe ejt, szomorúvá teheti őt, de a legfontosabb az, hogy ő az, akit szeret az Isten, ő az, akit az Isten meghívott erre a világra, és aki haza várja őt, ezt senki nem veheti el tőle.
Én arra kérem Önöket, hogy egyrészt örüljenek, hogy ezek a gyerekek ilyen szépen megrajzolták azt a templomot, mint egy megmutatva, hogy az mégis csak más hely, mint az életünk többi színtere és milyen jó hogy vannak még templomaink, milyen jó, hogy van hová az embernek belépni, ahol ezt a találkozást az Istenével megélheti, ahol van megszentelt terület.
Az utolsó gondolat, az Simone Weil-tól lenne, egy idézet, hogy a megszentelt területet körülöttünk és bennünk is megtaláljuk. Ő mondja azt, hogy az ember sétál az erdőben, akkor úgy tűnik, mintha hatalmas szálfák, amelyek évszázadok alatt nőttek nagyra és ugye robusztus és erősek, hogy ezek a szálfák biztosan a nagy gyökereik révén bírják ezt a biztonságot, de azt mondja Simone Weil, hogy ha az ember figyelmesebben megnézi ezeket a fákat, akkor nagyon jól tudja, hogy mit sem érnének a gyökerek, amivel itt a földön szilárdak, stabilak tudnak lenni, hogy ha nem lenne az égből aláhulló napfény, mert hogy ha nem lenne az az éltető napfény, amit a leveleiken keresztül foglyul ejtenek és beépítenek önmagukba, mit sem érnének a gyökerek valójában - mondja Simone Weil. És ugyanígy van az ember is, szeretne itt a Földön, itt ebben a valóságban, minél inkább otthon lenni, itt megtalálni a helyét, de mit sem ér ez a stabilitás, hogy ha ez a párbeszéd az Istennel elnémul, hogy ha nem ismerjük fel, hogy mi magunk is az égbe gyökereztünk.
Kívánom, hogy ezek a képek ne csak olyan képek legyenek, amelyek kedvesek nekünk, meg szépek, meg színesek. S ez a mai nap is ne csak egy olyan alkalom legyen, ahol érdekes dolgokat hallunk, hanem merjük felismerni, hogy mi is az égbe gyökereztünk, és hogy milyen jó, hogy van az életünknek megszentelt területe, van hely, ahol az Ég és a Föld összeér, és milyen jó lenne, hogy ha a szívünkben is lenne egy ilyen terület ahol a párbeszéd Istennel örökké eleven lesz.
Köszönöm a figyelmet és még egyszer köszönöm a meghívást.


Mindszenty, Apor és Czupy kiadványok jelentek meg a Közi Horváth József Népfőiskola gondozásában

Magyarországon eddig meg nem jelentetett könyveket adott közre az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola.
Három kiadványt jelentetett meg a Népfőiskola, a Közi Horváth József Emlékév kezdetén. A Vecsey József által szerkesztett Mindszenty bíboros című könyv 1962-ben a hercegprímás 70. születésnapjára jelent meg Münchenben, német nyelven. 55 év elteltével a Népfőiskola gondozásában most először jelent meg magyar nyelven. A magyar nyelvű kiadáshoz ajánlót Bágya Rita a Mindszenty Társaság titkára írt. Az eredeti művet Taczman Andrea fordította le. A kiadvány megjelentetését az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta. A könyv 20 oldalas képmellékletet is tartalmaz eddig ritkán közölt fotókkal.
Czupy Bálint emigrációs naplója szintén nem került ezidág kiadásra. A megfogalmazott gondolatok közel 70 év távlatában is időtállóak. Istenről, hazáról, családról, ahogy az egy parasztpolitikustól, egy kisgazda politikustól vélelmezhető. Czupy Bálint 1947. június 4-én lépte át az magyar-osztrák határt, a napló 1947. május 30. és 1948. augusztus 1. között íródik. A könyvhöz Prof. Dr. Horváth János az Országgyűlés korábbi korelnöke, Czupy Bálint jó barátja és egykori képviselőtársa írt ajánlót. A kiadvány borítóját az agyagosszergényi Kóbor Mirandola tervezte.
Apor püspök élete és halála című könyv immár a harmadik kiadását éli, ám az első, mely hazánkban jelent meg. A Népfőiskola Apor püspök születésének 125. és boldoggá avatásának 20., valamint az első kiadás megjelenésének 40. évfordulója alkalmából jelentette meg a kiadványt. A harmadik kiadáshoz bevezetőt Dr. Soós Viktor Attila egyháztörténész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja írt. E kiadásban megjelentetésre került Dr. Közi Horváth József köszöntő beszéde, melyet báró Apor Vilmos győri beiktatási napjának estéjén mondott a püspökkertben.
Ez utóbbi két kiadvány megjelentetését a Földművelésügyi Minisztérium nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének támogatása című programja finanszírozta.
A könyvek nemcsak kiváló olvasmányok a téli estékre, de értékes karácsonyi ajándékok a könyvek és olvasás kedvelői számára.
Bővebb információ a www.kozihorvathnepfoiskola.hu oldalon.Különös hely a templom – Mórahalmon járt „Az én templomom” vándorkiállítás

Színes színfoltja volt településünk életének, hogy november 5-től a mórahalmi Szent László Katolikus Templom adott otthont „Az én templomom” című országos rajzkiállításnak. A vándorkiállítás anyagát képező 48 db rajz 2016 szeptemberében indult el a Kárpát-medence mindazon magyarlakta településeire, ahol igény volt rá, és szívesen, örömmel fogadták. És mi valóban örömmel fogadtuk a gyönyörű alkotásokat, hiszen…
„Különös hely a templom. Éppen olyan épület, éppen úgy kőből, téglából, fából és vasból van, mint akármelyik másik ház. A magyar ember mégis a templom iránti tiszteletét fejezi ki, amikor ezt mondja rá: Isten háza! Valójában azonban nem Istennek van szüksége erre a házra, hanem az embernek. Nekünk van szükségünk arra, hogy legyen egy megszentelt hely és idő, ahol, és amikor elvonulhatunk e világon minden egyébtől, és egyedül annak szentelhetjük minden gondolatunkat és érzésünket, hogy itt az Istennel rendszeresen és ünnepélyesen találkozzunk. „
Örvendetes tény, hogy bár a pályázat alsó tagozatos diákoknak került kiírásra, érkeztek rajzok óvodásoktól, felső tagozatosoktól, fogyatékkal élő, autista gyerekektől, illetve a határon túl élő honfitársainktól is.
A beérkezett pályamunkák száma megközelítette az 1400 db-ot, melyből 4 kategóriában hirdettek 1-3. helyezettet, valamint további 4 kategóriában egy-egy különdíj került kiosztásra, és elmondható, hogy nem lehetett egyszerű a döntés.
A Szent László Katolikus Általános Iskola kisdiákjai, ámulattal vegyes csodálattal nézegették kortársaik alkotásait, a változatos technikai megoldásokat, kiválasztották kedvenceiket , és próbálták megjegyezni a képen látható templomok neveit, közben pedig megfogalmazódott bennük az elhatározás, hogy máskor ők is megpróbálkoznak hasonlóval.
Köszönjük a lehetőséget és a kiállítás támogatását a Lakitelek Népfőiskolának, a Közi Horváth József Népfőiskolának és a Kapocs Népfőiskolának, valamint mindenkinek, akinek szerepe volt ennek megvalósításában.

Szent László Katolikus Általános Iskola, Mórahalom


IKM - Összetartozunk

November 3-5. közti hétvégén, a Közi Horváth József Emlékév nyitórendezvénye alkalmából kárpátaljai, erdélyi, valamint felvidéki fiatalok látogattak el kicsiny-kis falunkba, a Népfőiskola meghívására. Az együtt töltött időt igyekeztünk a helyi értékek bemutatásával tartalmassá és élménydússá tenni, annak érdekében, hogy ha meghallják ezt a nevet, hogy Agyagosszergény, meleg szívvel gondoljanak vissza erre a kis településre.
A fiatalok pénteki érkezése tökéletes alkalom volt arra, hogy idén harmadszor jöjjünk össze az Ifjúsági Közösségi Műhely keretei között. Egy olyan alkalom, amikor a Kárpát-medence legkülönbözőbb tájairól érkezett fiatalok találkozhattak egymással, megismerhették egymás munkásságát. A különböző tájegységekről érkezők, mind készültek egy-egy bemutatóval, amiben a saját, élő közösségüket mutatták be és meséltek arról, hogy milyen külhoni magyarként közösségeket szervezni és ezeket megtölteni élettel és tartalommal. Megismerhettük a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesületet, a Szilágysomlyói Római Katolikus Közösségi Ház közösségformáló programjait, és nem utolsó sorban a Pimpimpáré Játszóházat is. Öröm volt hallgatni, hogy a nehézségek ellenére teljes szívvel és odaadással szerveznek sokszínű programokat minden korosztály számára. Az est befejezéséül, egy kötetlen beszélgetésre invitáltunk mindenkit, ahol jobban megismerhettük egymást.
Szombaton, a közös reggeli után Hadarics Kálmán vezetésével a fertőendrédi Endrédy Vendel emlékszoba megtekintése volt az első programpont, ahol Kálmán rengeteg érdekes információt mesélt nemcsak az egykori zirci apátról, hanem a Hadarics-családról is, illetve a mézkészítés rejtelmeibe is beavatta az érdeklődőket. Nemcsak mesélt, hanem kóstolót is hozott a vendégeknek. Ezek után Fertőszentmiklósra, Fodróczy Győző borászhoz látogattunk el, aki egy rövid pince bemutató után, borkóstolóra invitált minket, és mesélt a pincészetük működéséről és a borkészítés folyamatáról is.
A délutáni, Közi Horváth József Emlékév nyitórendezvénye után, a Magyar Kultúrestre színvonalas műsorral készültek a fiatalok, megismerhettük a koboz játékot, a felvidéki kurtaszoknyás népviseletet, és gyönyörű népdalokat is hallhattunk a határontúli fiataloktól. Emellett nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be, a Czobor László és Kuslitsné Filipcsin Andrea által vezetett táncházba is.
Vasárnap a fertődi Esterházy-kastélyba látogattunk el, ahol egy falunkbeli fiatal, Fleischacker Alexandra vezetett minket körbe a felújított kastélyépületben és a marionett színházban, ahol egy körpanorámás vetítésen „Fényes” Miklós kastélyában tehettünk egy képzeletbeli sétát. Záróprogramként Hegykőre látogattunk, ahol Szigethy Istvánné, Bözsi néni a Népművészet Mestere, höveji csipkekiállítását csodálhattuk meg, amelyen Póczáné Németh Alojzia kalauzolt minket.
A gyorsan elrepült hétvége végén hamar eljött a búcsú ideje, mivel mindenki előtt hosszú út állt a hazatérés előtt. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kedves vendégünknek az időt és az energiát, amit arra szántak, hogy ellátogattak hozzánk, és a hétvéget, amelyet velünk együtt töltöttek el. Örömmel mondhatom, hogy mindazok akik vendégként érkeztek hozzánk, mind barátokként távoztak apró településünkről, Agyagosszergényből.

Galavics Diána

Interjú Szalai Viktor alapítóval a Karc FM Asztal Körül című műsorában
A beszélgetés 2:33-tól kezdődik és 33:58-ig tart


IKM - Carpe diem

Áprilist követően ismét összegyűltek az agyagosszergényi fiatalok, hogy a hosszú nyár elteltével közösen tudjuk feleleveníteni emlékeinket és megosztani egymással a tapasztalatainkat. Ez alkalommal kötetlenebb formában terveztük eltölteni a közös időt. Kezdésként Káldy Márton beszámolóját hallgathattuk meg, aki egy igazán nagy utazásra szánta el magát. A nyár folyamán egyedül megkerülte kerékpárral a Balatont, amely első hallásra akár ijesztőnek is tűnhet. Az embernek azonban néha-néha szüksége van az egyedüllétre – ahogy Marci is fogalmazott. Ezáltal a saját céljaival, hibáival, illetve lelki világával tud hasznosan eltölteni egy kis időt. Jobban belegondolva erre mindenkinek szüksége lenne, ha nem is egy ilyen utazás keretében, azonban a mai rohanó világban fontos volna mindannyiunknak, hogy meg tudjunk állni egy pillanatra. Elmélyedhessünk elménkben, lelkünkben. Az előadás mindannyiunk számára igazán tanulságos volt, illetve mi is megérezhettük a balatoni feelinget.
Mindezek után gyermekkorunkat idéztük fel. Ország-város versenyt hirdettünk, ahol két csapatban fej-fej mellett harcoltak egymás ellen a résztvevők. Az est folyamán a „hosszabb ideje fiatalok” :) sörpongban is kipróbálhatták tudásukat. Közösen készítettünk el egy, a Kisvárda Értékfeltáró Kollégiumban megismert szabolcsi különlegességet, a lapcsánkát. A krumpliból készült étel mindenkinek nagyon ízlett. Záróprogramként, a jó időt kihasználva kertmozi keretében a Holt költők társasága című filmet tekintettük meg, amely kortól függetlenül mindenkit megragadott és elgondolkoztatott.
Az este végén örömmel tapasztaltuk, hogy az eddig megismert emberek mellett új résztvevők is csatlakoztak az Ifjúsági Közösségi Műhelyünkhöz. Öröm volt látni, hogy a korosztályok mennyire egymásra találtak és értékes időt tudnak egymás társaságában eltölteni. Emellett lehetőségük adódik arra, hogy azokat a helyi fiatalokat is közelebbről megismerjék, akikkel eddig kevésbé volt kapcsolatuk.

Galavics Diána

Egy este az otthoniakkal - Csapó Károly: Szeressék a falujukat!

Népfőiskolánk új rendezvény-sorozatot indított „Egy este az otthoniakkal” címmel, melynek keretében Agyagosszergényből elszármazottakat hívunk haza. Olyan személyeket, akiknek életútja, munkássága példaként szolgálhat a szülőfalu lakóinak mind a mai napig. Az első hazalátogató Csapó Károly sportvezető, egykori válogatott labdarúgó, településünk díszpolgára volt. Beszélgetőtársa pedig Páder Vilmos sportújságíró.
Az este folyamán a szép számú érdeklődőknek egyértelművé válhatott, hogy a községből 1961-ben elkerült Csapó mind a mai napig milyen nagy szeretettel gondol vissza szülőfalujára és milyen tisztelettel beszélni arról. Ahogy ő fogalmazott: „Amióta megszülettem, azóta dobog bennem az agyagosszergényi szív. Minden a szülőfalumhoz köt. Agyagosszergény a legfelső helyeken van a szívemben.” Természetesen szóba kerültek a gyerekkori élmények, a faluhoz kötődő emlékei.
Megkerülhetetlen téma volt a labdarúgás – bár jól érezhetően szívesen és örömmel beszélt a gyerekkori évekről -, a felfelé ívelő pályafutás egyes állomásai, melyből kiemelkedik az 1978-as argentínai világbajnokság, a Real Madridnak vagy a Stuttgartnak lőtt gól, a franciaországi légiósélet és persze – talán mindenek előtt – a tatabányai évek.
Büszkén mesélt családjáról. Feleségéről, akinek a támogatása nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres a pályafutása. Gyermekiről, akikről igazi apai büszkeséggel szólott.
„Szeressék egymást a helyiek. Az agyagosiak, a szergényieket és a szergényiek, az agyagosiakat. Szeressék a falujukat” – zárta gondolatait a beszélgetés végén a februárban 65. életévét betöltő Csapó.
Az egykor kiváló futballista hazalátogatott szülőfalujába és cselek nélkül vett le minden jelenlévőt a lábáról.
Népfőiskolánk ez év márciusban fordult kérelemmel Agyagosszergény Község Önkormányzat Képviselő-testületéhez, melyben kértük, hogy díszpolgári címet adományozzanak Csapó Károlynak. Indoklásként – többek közt – úgy fogalmaztunk, hogy életútja, sportpályafutása példaként szolgálhat mindenki számára. 65. születésnapja méltó alkalom arra, hogy – a sok hazai és nemzetközi elismerés után – szülőfalujában is az őt megillető elismerésben részesüljön.


Ifjúsági Közösségi Műhely alakult Agyagosszergényben

Az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében megalakult az Ifjúsági Közösségi Műhely a helyi fiatalok részére. Azonban mit is takarhat ez a megnevezés, hogy Közösségi Műhely? Egy hely a fiatalok részére - középiskolásoktól az egyetemistákig -, ahol beszélgetni tudnak egymással, megvalósíthatják ötleteiket és egy élhető közösséget hozhatnak létre a falun belül. Olyan emberekkel is barátokká válhatnak, akik mellett eddig elmentek az utcán és saját komfortzónájukból is kiléphetnek egy kicsit.
Személy szerint egy kicsit tartottam is az első alkalomtól, hogy milyen lesz, hányan leszünk, egyáltalán kik lesznek ott. Az összes jelenlevőben ezt a fajta félelmet véltem felfedezni az első találkozáskor. Sokan eljöttek és megelőlegezték a bizalmat a közösség részére. Szerencsére a faluban találni olyan fiatalokat, akik készek arra, hogy egy egészen újonnan kialakuló társaságban létrehozzanak valami újat, valami maradandót. Az első beszélgetésre április 29-én, szombaton került sor az új községi könyvtárában. A Népfőiskola vendégségében jelen volt Nagy Dóra, Hágen Ádám, illetve Bágya Rita, akik előadásokat tartottak nekünk, melyekről aztán mi is elmondhattuk a véleményünket. Az elején a megilletődöttséget véltem felfedezni az arcokon, aztán ahogyan telt az együtt eltöltött idő, ez az aggodalom elmúlt és mindenki szívesen bekapcsolódott a beszégetésbe. Erre szükség is volt, egymás „újra” megismerése miatt.
Beveztésként egy videót tekintettünk meg a minden résztvevőről összeállított képekből, a népfőiskola által szervezett különböző eseményeken, mindezek után Szalai Viktor a Népfőiskola alapítójának bevezetőjét hallgattuk meg. Az első előadást Nagy Dóra tartotta az IkoN-ról – Ifjú Konzervatívak A Nemzetért –, melynek Ő az elnöke, illetve egyik alapítótagja is. Felemelő volt egy olyan élő, fiatal közösségről hallani Magyarországon, melynek alapelvei a haza, a család és Isten alappillérein nyugszik. Betekintést nyertünk a szervezet mindennapjaiba és működésébe is. A második részben az előadók a mi kezünkbe helyezeték a stafétabotot és mi meséltük el elképzeléseinket és kéréseinket a megalakuló közösséggel kapcsolatban. Az utolsó részben Hágen Ádám számolt be az eddigi Kárpát-medencei Értékfeltáró Kollégiumok munkáiról. Szerencsésnek érzem magam, mivel Káldy Mártonnal és Kiss Evelinnel már részt vehettem egy ilyen kollégiumon, amely hatalmas élmény volt számomra. A kollégium célja, hogy a fiatalok egy-egy tájegység falvait bejárva felfedezik a település adott értékeit. A beszélgetés zárásaként közösen megvacsoráztunk, ahol kötetlenebb formában fejeződött be a szervezett program.
A saját benyomásom szerint, azért jók az ilyen közösségépítő események, mivel ezáltal kicsit ki tudok szakadni a saját közegemből. Jelen esetben azt tapasztaltam, hogy magával ragadott a beszélgetés és nem a telefonomat nyomkodtam percenként, hanem valami egészen más építő jellegű dolgot csináltam, olyat, ami építőleg hat a falu fiatalságára és emellett a saját lelkemre is. Emellett olyan dolgokról kaphattam új információkat, amelyekről eddig fogalmam sem volt. Ez a lehető legjobb dolog, ami egy ilyen beszélgetés alkalmával az emberrel történhet, mivel egymástól rengeteg új és hasznos dolgot tanulhatunk, miközben jól szórakozunk. Remélem folytatódni fog ez a kezdeményezés és azt is, hogy minden alkalommal más-más új dologgal ismerkedhetek meg, valamint, hogy ez a közösség mindenki számára egy kiszakadást jelenthet a mindennapi élet szürkeségéből.

Galavics Diána

Emlékzarándoklat Altöttingbe

1947. augusztus 20-án a nyugatra menekült magyarok bűnbánó zarándoklatot tartottak 8-10 ezer résztvevővel Altöttingben.
„Végig nézek rongyos ruháinkon, tépett magyar zászlóinkon és fáj a szívem, hogy ilyen koldussorsban kell élnünk. Ezért határoztuk el, hogy eljövünk a Boldogasszonyhoz. Eljön a magyar nép és könyörögni fog azon a földön, ahol ezer esztendővel ezelőtt magyar lovak patái csattogtak az utcák kövezetén és magyar seregek pusztították a várost. E nagy pusztításból csak a kegykápolna maradt meg épségben. Szűz Máriának az ősmagyarok által épségben hagyott kápolnájába zarándokoltunk el az első nagy magyar Mária tisztelő, Szent István király, ünnepén."
A zarándokszentmise főcelebránsa, Kótai Zoltán vatikáni megbízott, ezekkel a szavakkal kezdte a szentbeszédet.
Ezen gondolatokkal hív minden magyart a Müncheni Magyar Katolikus Közösség, hogy vegyen részt a zarándoklaton, melyhez a Közi Horváth József Emlékév kapcsán Népfőiskolánk is csatlakozik.
A 2017-es emlékzarándoklatunk mottója: „Aki hisz benne, az nem vall szégyent." (lPt 2,6b)
Altötting, egy 12 000 lakosú bajor kisváros. Münchentől 96 km-re, Salzburgtól 65 km-re fekszik. XVI. Benedek pápa szerint: „Bajorország szíve, Európa szíveinek egyike”. A kegyhelyet a zarándokok az 1489-es imameghallgatások után kezdték egyre nagyobb számban felkeresni, és ez azóta is tart. Altötting 1996 óta tagja az Európa hat legnagyobb Mária kegyhelyeit tömörítő Shrines of Europe (Európa szentélyei) csoportnak.
Magyar vonatkozásai is vannak ennek a kegyhelynek:
907-ben a kalandozó magyarok felégetik az egész várost, csak a kegykápolna és a kegyszobor marad sértetlen.
1515-ben Mosonszolnokon imameghallgatás által, meggyógyult egy kútba fulladt gyermek (a nagyméretű hálakép ma is látható a kegykápolna falán).
1947. augusztus 20-án a nyugatra menekült magyarok bűnbánó zarándoklatot tartottak 8-10 ezer résztvevővel. A szentmise főcelebránsa Kótai Zoltán vatikáni megbízott volt. Utána a tömeg a kegyszobor vezetésével a kegykápolnához vonult, és áldásban részesült. Vitéz Kisbarnaki Farkas Ferenc, akkori főcserkész előtt kétszázan tettek le, vagy újították meg a cserkészfogadalmat. Délután a Szt. Anna Bazilikában teltházas hangverseny volt neves művészek közreműködésével. (Bakné-Korponay Valéria operaénekesnő, Buza Gábor hegedűművész és Robb Leo orgonaművész)
Népfőiskolánk két napos zarándoklatot szervez 2017. október 20-21-én, melynek részletes programja honlapunkon (Emlékzarándoklat Altöttingbe) megtalálható.


A Gulag-ra hurcolt egyházi személyekre emlékeztek a Közi Horváth József Népfőiskolán

A Közi Horváth József Népfőiskola a "Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve" alkalmából meghirdetett GUL-15-B - "KOR-dokumentumok" pályázati kiírás keretében nyert támogatást "Ravaszkodással álcázott vallásüldözés" címen, melynek keretében: "Emlékek a táborokból - Harangozó Ferenc és Mészáros Tibor Gulag-rabok megpróbáltatásai" című könyv megjelentetésére nyílt lehetőség.
A kiadvány bemutatójára február 4-án, szombaton került sor Agyagosszergényben. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Veres András győri megyéspüspök volt. A szentmise kezdetén Horváth Dénes egyházközségi elnök, népfőiskolai alapító köszöntötte a főpásztort. Ezt követően a helyi Művelődési Házban Dr. Bank Barbara és Dr. Soós Viktor Attila a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagjai, a könyv szerzői ismertették annak tartalmát.
Dr. Soós Viktor Attila a rendezvényről tudósító M1-es tévécsatornának elmondta: a könyv a Szovjetunióba hurcolt egyházi személyek sorsáról, megpróbáltatásairól szól. Azt mutatja be, hogy 1944-45-től kezdődően a Gulag-ra elhurcolt papokra, szerzetesekre, milyen sors várt. Két kiemelkedő egyházi személy Harangozó Ferenc szombathelyi és Mészáros Tibor veszprémi egyházmegyés papok visszaemlékezései is megtalálhatóak a könyvben, ezt pedig megelőzi annak a bemutatása, hogy hogyan üldözték az egyházakat 1945 után Magyarországon, kik voltak azok a papok, szerzetesek, akiket a Gulag-táborokba vittek.
A rendezvényen megemlékeztek a közelmúltban elhunyt Olofsson Placid bencés szerzetesatyáról is, aki tíz évig raboskodott a Gulag-on, és erősen kötődött Agyagosszergényhez. 2009-ben járt utoljára a községben, akkor pappá szentelése 70. évfordulója alkalmából mutatott be szentmisét és tartott előadást. Az ott elhangzottakból felidézett hanganyagrészlettel idézték meg Placid atya mindig derűvel teli hangját.
A most bemutatott könyv immár a tizedik népfőiskolai kiadvány, melynek borítóját az agyagosszergényi Kóbor Mirandola tervezte, aki a Nyugat-magyarországi Egyetem hallgatója.
Szalai Viktor a Népfőiskola alapítója a rendezvény végén bejelentette, hogy Közi Horváth József Emlékévet hirdet 2017/18-ban a Népfőiskola, melynek témája a XX. századi katolikus reformnemzedék tagjainak a bemutatása, és a kor szellemiségének megismertetése.
A rendezvényt és a könyv megjelenését a „Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve” alkalmából létrehozott Emlékbizottság támogatta.


Egyeken járt „Az én templomom” vándorkiállítás

Januárban Egyeken, a Szent János Katolikus Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsöde, Általános Iskola és AMI-ba érkezett meg a Népfőiskola „Az én templomom” című Kárpát-medencei Vándorkiállítása.
Hosszas egyeztetések után nagy köszönettel és szeretettel fogadtuk „ Az én templomom" vándorkiállítást. Gratulálunk a szervezőknek a nemes ötlethez, hogy a legjobbnak ítélt képek megmutatkozhatnak nekünk, akik nem tudtunk az eredményhirdetésen részt venni, és a Kárpát- medence magyarok lakta településein is.
Januárban megérkeztek az alkotások hozzánk. 18-ától február 1-ig nyitva tartó kiállítás megnyitóján iskolánk diákjaival és településünk lakóival újtelepi tanítványaink arra keresték a választ, hogy mi nekünk a templom és hogyan szeressük azt. Az elhangzott Prágai Gizella, Remenyik Sándor vers, az Úristen templomáról szóló egyházi ének, és furulyaszó segítette a képekre hangolódást.
Szívet melengető látványban volt része annak, aki végig ment az iskola folyosóin elhelyezett igényesen paszpartuzott képek között. A gyerekek az ország különböző szebbnél szebb templomait hozták el nekünk kívülről, vagy belülről bemutatva, illetve csak egy-egy részletét megjelenítve. A változatos technikákkal készült munkákban az Isten házához fűződő szeretetüket tükrözték és megjelenítették vallásosságukat. Igazi remekműveket láthattunk kisiskolások kezéből.
Megtisztelő volt ezt a színvonalas kiállítást fogadni és szervezni. Annál is inkább, mert tanítványaim munkáját is bemutathattuk. Köszönjük! Gratulálunk minden kis „művészeknek"!
„Boldogok, akik alkotnak, mert meg tudnak ajándékozni másokat. Boldogok a megajándékozottak is, mert homlokukról visszaverődik a csoda fénye."
Dr. Hegedüsné Jámbor Valéria tanító


Páli Szent Vincés sikerek az Endrédy Vendel Térségi Matematikaversenyen

Helyezetettek 4. osztály

HelyezésNévIskolaTanár
1.Horváth Mirtill BorókaPáli Szent Vince Katolikus Általános IskolaTörekiné Takács Beáta
2.Szalai GellértPáli Szent Vince Katolikus Általános IskolaTörekiné Takács Beáta
3.Molnár CsengeBabos József Térségi Általános IskolaMolnárné Ötvös Erzsébet

Helyezetettek 7. osztály

HelyezésNévIskolaTanár
1.Szalai AndrásPáli Szent Vince Katolikus Általános IskolaNagy-Kutasi Katalin
2.Faragó TamásPáli Szent Vince Katolikus Általános IskolaNagy-Kutasi Katalin
3.Tóth BálintKapuvár Térségi Általános IskolaHorváth Csaba Alajosné

Január 21-én, szombaton került megrendezésre a Közi Horváth József Népfőiskola szervezésében, az agyagosszergényi Általános Iskolában az Endrédy Vendel Térségi Matematikaverseny, melyre 8 iskola 24 tanulóját nevezték. 4. osztályos kategóriában Horváth Mirtill Boróka, , míg a 7. osztályosoknál Szalai András végzett az első helyen. Mindkét diák a kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola tanulója.
A rendezvény kezdetekor Póczáné Németh Alojzia tanárnő, a népfőiskola elnöke köszöntötte a diákokat és a kísérő-, felkészítőtanárokat. Hadarits Kálmán népfőiskolai alapítótag, a verseny védnöke röviden ismertette Endrédy Vendel életútját, és kihangsúlyozta: a verseny egyik fő célja, hogy azt a szellemiséget továbbadja, ami jellemezte az egykori tanítót és apátot. Czinder Györgyné népfőiskolai alapítótag, a verseny szakmai felelőse Erdős Pál világhírű magyar matematikust idézte: „A Jóistennek az égben van egy nagy könyve, amiben minden matematikai probléma elegáns megoldása megtalálható”. Pannika tanítónő azt kérte a diákoktól, hogy minél elegánsabban oldják meg a feladatokat. Részletesen kifejtve, hogy hogyan, miért, milyen úton jutottak el az eredményig. A feladatsorok mindkét korosztály estében öt feladatból álltak. A negyedikeseknek hatvan, a hetedikeseknek hetvenöt perc állt a rendelkezésükre. A feladatsorok leadását követően – amíg a tanárok javítottak – a diákok Hadarits Kálmán kalauzolása mellett megtekintették a fertőendrédi plébánián található Endrédy Vendel emlékszobát, majd az ebéd elfogyasztása következett. Erre a rendezvényre készült el a Népfőiskola 9. kiadványa, az Endrédy Vendel fogságának hiteles történetét leíró emlékfüzet (2. kiadás), mely az IM3 Kft. támogatásával készült. Az eredményhirdetést követően minden résztvevő kapott ajándékba a kiadványból.
A Közi Horváth József Népfőiskola 2016-ban hívta életre ismét az egykori matematika-fizika szakos tanár, iskolaigazgató, zirci apát nevét viselő versenyt. A rendezvény és a díjazottak nyereményeinek támogatásáért köszönet a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontnak és a Tercia Fertőendrédnek.